УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА КАРТА


ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Това е Интернет страница с интерактивна Google карта на културното наследство на Пловдив, част от официалния сайт на община Пловдив. Функционалността на секциите на страницата са показани на следващата илюстрация:


Функциите на инструментите в горната дясна секция са както следва:

 Начало

ИЗБОР НА ОБЕКТИ

Избор на групови недвижими културни ценности (групови паметници на културата)

Групови културни ценности се избират от менюто вляво в групата "Имоти, сгради и групови НКЦ" (виж илюстрацията долу). При кликване върху някоя точка от менюто картата се мащабира и центрира спрямо рамките на избрания обект. Преди това обектът трябва да се направи видим с кликване върху полето за избор, указано с червена стрелка на илюстрацията. Информация за обекта в дясната секция на страницата се появява като се кликне с курсора върху контура на някой от груповите обекти. Началният обхват на картата е в рамките на Историческата зона Филипополис - Тримонциум - Пловдив. Могат да се визуализират очертанията на всички сгради, представляващи недвижима културна ценност (паметник на културата) и имотите, съдържащи такива сгради.


Избор на единични недвижими културни ценности (единични паметници на културата)

Единични културни ценности се избират от менюто вляво в групата "Единични НКЦ" (виж илюстрацията надолу). Указаната с червена стрелка точка от менюто съдържа списък, който се разгъва или свива при кликване върху тази точка от менюто. Обект се избира като се кликне някоя от точките на списъка с обекти, указано с оранжевата стрелка на илюстрацията.
При избор на обект едновременно се случват няколко събития: картата се центрира спрямо избрания обект, извежда се етикет над обекта, информацията за обекта се появява в дясната секция на страницата (легендата пак е налична, но се измества надолу!), в лявата част на страницата се отваря преместваем прозорец на Google StreetView с приблизителното местонахождение на обекта. (тази услуга не винаги позиционира обекта точно, но общо взето местонахождението е в близост до обекта). В този прозорец с движение на мишката може да се обхожда местонахождението на обекта.
Всички изображения, свързани с обекти, в информационната дясна секция на страницата при кликване се отварят в нов преместваем и мащабируем прозорец.


Други обекти

Освен груповите и единичните недвижими културни ценности (паметници на културата) страницата съдържа археологическите обекти по Археологическата карта на България, всички религиозни обекти, военните паметници и част от паметниците и паметните плочи на територията на община Пловдив. Процедурата за получаване на информация за тези обекти е аналогична на тази по предходната точка на тези указания. Информацията за тези обекти е в процес на попълване и актуализиране от страна на общинската администрация!

 Начало

В полето, указано с оранжева стрелка на долната илюстрация, въведете адреса на български език (например "Богомил 51"). Намирането на адреса става като се кликне бутона, указан с червена стрелка. Картата се центрира спрямо намерения адрес и се извежда маркер. При натискане на бутона, указан със зелена стрелка, маркерите се изчистват.


 Начало

МАРШРУТИ

При наличен избран обект изберете входна точка от падащия списък за избор на входна точка на маршрут (виж илюстрацията долу, входната точка е указана с оранжева стрелка). При натискане на бутона, указан с червена стрелка се генерира маршрут, по който с автомобил може да се стигне от входната точка до избрания обект. При смяна на входната точка и повторно натискане на бутона за генериране на маршрут се очертава новият маршрут. При натискане на бутона, указан със зелена стрелка маршрутите се изчистват и се премахва информацията за избрания обект.


 Начало

Това приложение е предназначено да бъде част от официалния сайт на община Пловдив по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. При използване на приложението е валидно следното:

Съдържание, разположено на страницата
Съдържанието на информационните ресурси, използвани и публикувани в приложението, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да уведомите незабавно община Пловдив. Това се отнася особено за органите на Министерство на културата, отговорни за регистрацията на обектите на недвижимото културно наследство. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание
Община Пловдив не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да уведомите незабавно общинската администрация.

Авторски и лицензионни права
Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на община Пловдив.
За всички неупоменати в този документ случаи е приложима Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги от 1 март 2017 г., приета с ПМС № 3 от 9 януари 2017 г.

Друга информация
Картографската информация е предоставена от община Пловдив. Информацията за обектите е предоставена от НИНКН към Министерство на културата, Областна администрация, Общински институт "Старинен Пловдив", Регионален исторически музей Пловдив, Регионален археологически музей Пловдив.

© Община Пловдив | БУЛПЛАН ООД София 2017

 Начало